TLK Holdings chiến lược 2020 – 2030 với các mục tiêu rõ ràng, cụ thể cùng bề dày kinh nghiệm và sự hoàn thiện mỗi ngày của đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên TLK sẽ tạo thêm nhiều công trình giá trị vượt trội cho ngành xây dựng trong khu vực Asean.

TLK Holdings với các mục tiêu cụ thể trong chiến lược 2020 – 2030 luôn dựa vào các giá trị mang tính nền tảng và bền vững đối với sự phát triển của TLK: