OSAKA FUJI

Owner                     : OSAKA FUJI VIETNAM CO., LTD.

Type of project     : Mechanical Factory

Scale                      : 13.000 m2

Package                : Design & Build

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]