KOHNAN

Owner                  : KOHNAN VIETNAM CO., LTD.

Type of project    : Supermarket

Scale                    : 2,958 m2

Package              : Design & Build

Bạn có thấy bài viết này hữu ích ?
[Total: 0   Average: 0/5]